20 Nisan 2009 Pazartesi

İhracatta Yazışma Örnekleri

İhracatta Yazışma Örnekleri

Genel bilgiler
Dış ticarette, özellikle alıcı ve satıcıların farklı ülkelerde bulunmaları nedeni ile ilk adım genellikle yazışmalarla atılmaktadır.
İhracatçı şirketlerin ithalatçılara gönderdikleri iş mektupları, ithalatçının ihracatçı ile ilgili olumlu izlenimler edinmesine, iyi iş ilişkileri kurulmasına ve yeni pazarlar yaratılmasına katkıda bulunacak ilk faktördür. Bu yazışmalarla ithalatçı, henüz karşı karşıya gelmediği ihracatçıyı değerlendirmeye çalışacaktır. Dolayısı ile yazılacak iş mektuplarına ayrı bir özen gösterilmesi gerekmektedir. Etkili bir iş mektubu yazmak için dört basit kural bulunmaktadır: Açıklık, az ve özolma, bütünlük ve doğruluk. devamı için tıklayın...
Açıklık
Mektup düzenli ve planlı bir şekilde yazılmalıdır. Paragraflar arasında boşluk bırakılmalı, mektup, görünümü itibariyle düzgün olmalıdır. Paragraflar birbirine mantıklı bir şekilde bağlanmalıdır.
Az ve öz olma
Mektup mümkün olduğunca kısa olmalı ve esas anlatılmak istenen konudan bahsedilmeli, gereksiz uzatmalara gidilmemelidir. İthalatçıya yalnızca bilmek isteyeceği konular söylenmeli, gereksiz bilgilerle mektup uzatılmamalıdır. Mektup, basit kelimelerle kurulmuş, kısa cümleler ve kısa paragraflar halinde oluşturulmalıdır. Karışık kelimeler ve uzun cümleler okuyanı bilgilendirmekten çok aklını kanştırmaktadır.
Bütünlük
İthalatçı açısından gerekli olabilecek tüm bilgiler mektupta bulunmalıdır. İhracatçı, mektubu yazmaya başlamadan önce ithalatçının ne tür bilgileri öğrenmek isteyebileceğini iyice düşünmelidir.
Doğruluk
İthalatçıya yazılan mektuptaki bilgilerin doğru olmasına dikkat edilmelidir. İthalatçıya şayet biliniyorsa, ismini de kullanarak doğru bir şekilde hitap edilmelidir. Mektup metni yazıldıktan sonra mutlaka dilbilgisi, noktalama işaretleri açısından kontrol edilmeli, yazım hataları düzeltilmelidir. İhracatçı, yazdığı mektubun ithalatçıya karşı kendisini temsil ettiğini unutmamalıdır. İhracatçı yazdığı mektupta ithalatçıya doğal bir dille ve fazla aşınya kaçmamak şartı ile dostça hitap etmelidir.
İhracatçı, ithalatçıya iyi bir mektup yazabilmek için öncelikle şu soruları
cevaplandırmalıdır:
1. Bu mektubun amacı nedir?
2. İhracatçı, mektubu okuyacak olan ithalatçının aklında karışıklık yaratmamak için mektubu yazmaktaki amacını bir cümle içinde belirtmelidir.
3. Mektubu alacak olan şahıs kimdir? Hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz,
beklentilerini, alışkanlıklarını ne derece biliyorsunuz? Satmak istediğiniz mal
hakkında ithalaçının bilgisi nedir? Bu konuda neleri bilmek isteyebilir, neleri
bilmeye ihtiyacı yoktur?
4. İhracatçı, mektubu yazmadan önce tüm bu soruları titizlikle cevaplandırmalıdır.
5. İthalatçıya yazılan mektup ile hemen gerçekleşmesini istediğiniz olay nedir?
Bundan sonraki aşama ne olmalıdır ve aşamalar nasıl izlenmelidir? İthalatçıdan
söz konusu mektubunuza karşı nasıl bir çevap bekliyorsunuz?
İhracatçı, ithalatçıya yazacağı mektubu yukarıda sıralanan sorulara vereceği cevaplar çerçevesinde hazırlamalıdır. Bu sorulara verilecek cevaplar, ithalatçıya yazılacak iyi bir iş mektubunun ana hatlarını belirleyecektir.
Yazılacak mektup, mantığa uygun bir sıra ile düzenli bir şekilde hazırlanmalıdır.
İş mektupları içerdikleri mesajın yansıra görünüşleri itibariyle de kolaylıkla
diğerlerinden ayırt edilebilmektedirler. Bu tür mektuplar belli ilkeler ve kurallar
çerçevesinde oluşturulmaktadır.
Bu kurallar; başlık, adres, hitap, kapanış cümlesi ve imza olarak ifade edilmektedir.
Sözü edilen hususların ayrıntıları ve diğer fiziksel özellikler mektubu yazan kuruluşun tercihine göre değişiklik göstermektedir.
Öncelikle iş mektubu yazarken firmanın antetli kağıdının kullanılması, mektubun kağıt üzerindeki konumu, temizlik gibi faktörler mektubu yollayan firmanın ciddiyeti konusunda önemli ip uçları oluşturmaktadır. İngilizce mektuplarda başlık ve adreste kısaltmalar dışında herhangi bir noktalama işareti konulmamaktadır. Standart uzun zarf ve buna uygun yatay bir katlama, mektubun genel görünümü açısından faydalı görülmektedir.
Başlık: Mektup kağıdında yollayanın matbu antetinin yanısıra, birkaç sıra aşağıda
sağda tarih yer almalıdır. İngilizce yazışmalarda ay açık olarak yazılmalı, göndericinin adresi şayet antette yer almıyorsa, adres de tarih gibi sağda blok şeklinde tarihin üzerinde yer almalı, sokak ve cadde isimlerinde kısaltmalardan kaçınılmalıdır.
İç adres: Alıcının zarf üzerinde de olması gereken isim ve adresini içermektedir. İç adres kağıdın sol tarafında bulunmakta ve genel olarak tarih satırının bir miktar altında yer almaktadır.
Hitab: Kuruluşlara gönderilen mektuplar "Gentlemen", Kuruluşlar ile ilgili özel kişilere yapılan yazışmalar "Dear Mr.. " ve ender olarak resmi olmakla birlikte My dear Mr... " kullanılmaktadır. "Dear Sir" genellikle matbu olarak hazırlanmış mektuplarda, "Dear (isim)" ise normal olarak ismi ile hitap ettiğiniz bir şahıs ile olan yazışmalarda uygun bir ifade şekli olabilmektedir. "Dear Sirs" daha genel bir ifade şeklini oluşturmaktadır. "Ms" ise medeni durumu bilinmeyen bayanlara hitaben kullanılmaktadır.
Ana bölüm: Mektubun ana yapısını oluştururken, mektubun bir bütün olarak kağıt üzerindeki görünümünün belli bir orantıyı yansıtması hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.
Kapanış Cümlesi: Kapanış cümlesi mektubun son satırının iki satır altında yer
almaktadır. "Yours truly" ve "Truly yours" soğuk ifadeler olarak kabul edilmekte ve seyrek kullanılmaktadır. "Sincerely yours", "Yours sincerely" ve "Sincerely" ıfadeleri ise giderek yaygınlaşmaktadır. "Respectfully yours", "Yours respectfully" ve "Respectfully" özel bir ayırım yapılmak istendiğinde ya da üst düzey kamu görevlisi bir şahıs için,"Cordially yours" ve "Cordially" ise aynı zamanda iyi bir arkadaş olarak kabul edilen kişiler için kullanılmaktadır. Kapanış cümlesi genel olarak virgül ile son bulur.
İmza: Kapanış cümlesinin iki satır altında başlamaktadır. Erkek imzalan hiçbir zaman "Mr" olarak nitelendirilmezken, bayan imzaları "Miss" yada "Mrs" olarak
nitelendirilebilir.
Paraflar, Ekler, Kopyalar: Bu hususlara ilişkin ifadeler alt köşede yer almaktadır.
İhracatçı Firmayı Tanıtıcı Mektup Örnekleri
Uluslararası ticari yazışmalarda, ihracatçıların ilk kez temasa geçecekleri bir
ithalatçıya yazabilecekleri mektup örneği, İngilizce ve Türkçe olarak aşağıda
sunulmuştur. Bu mektup, bu tür yazışmalarda en çok kullanılan formu ana hatları
itibariyle göstermektedir.
(İthalatçının İsim ve Adresi)
Dear Sirs,
Our Company is the exporter/producer of (ürünün ismi) and we would like to
make our company and its products known to you.
Enclosed is a brochure which gives you general information about
our products.
If you are interested, we will be happy to send you any further
information. We may be available in the near future to discuss the subject
with you as well.
Thanking for your kind interest and we look forward your early reply, we remain,
Yours sincerely,
(İhracatçının İsmi)
(İthalatçının İsim ve Adresi)
Sayın baylar, şirketimiz (ürün ismi) üreticisi/ihracatçısıdır ve sizleri şirketimiz ve ürünlerimiz hakkında bilgilendirmek istiyoruz. Ürünlerimiz ve fiyatları ile ilgili genel bilgiler veren bir broşür ilişiktedir. İlgilendiğiniz takdirde, size daha fazla
bilgi göndermekten memnuniyet duyacağız. Bu konuyu görüşmek için yakın bir gelecekte karşı karşıya da gelebiliriz.
İlginize teşekkür eder, erken cevabınızı bekleriz.
Saygılarımla,
(İhracatçının İsmi)
Firmanın mevcut koşulları ve ihracat konusundaki deneyimlerine göre mektupta yer alabilecek ilave hususlar olabilir. Aşağıda çeşitli cümleler yer almakta olup bunlar mektuba ilave edilebilecek alternatif ifadelere örnek teşkil etmektedir.
• Firma, üretim konusunda ihtisaslaşmış olabilir ve özel sipariş kabul edebilir.
"Special order is acceptable."
"Özel sipariş kabul edilebilir."
• Firma, ihracatta deneyim sahibidir. Bu hususu belirtmek isteyebilir.
"We have already experience in export business, particularly in European markets."
"İhracatta, özellikle Avrupa piyasalarında deneyimimiz vardır."
• İthalatçı ülkenin bulunduğu ülke piyasasına özellikle girme isteği vurgulanabilir.
"Since we have recently received many requests for our products from your country, now we are
planning to have our products distributed by a well-known importer / wholesaler."
"Son zamanlarda ülkenizden, ürünlerimize yönelik çok sayıda talep aldığımız için,
ürünlerimizin ülkenizde tanınmış bir ithalatçı / toptancı tarafından dağıtımının
yapılmasını planlamaktayız."
şayet ithalatçıyı bilgilendirebilecek daha detay bilgileriniz varsa, örneğin:
• Bir ülkeyi ziyaret edecekseniz ve görüşmeyi planladığınız yeni firmalar mevcut
ise, ziyaret öncesi firmanızı ve ürünlerinizi tanıtıcı bir bilgi mektubu
gönderebilirsiniz.
• Aynı ülkede halihazırda temasta bulunduğunuz, referans olabilecek düzeyde iyi
firmalar olabilir. İthalatçıyı bu konuda bilgilendirebilirsiniz.
• Hazır ürün örnekleriniz olabilir ve bunları numune olarak mektubunuzla birlikte
gönderebilirsiniz. (Bu imkan ürüne göre mümkün olabilecektir ve genellikle ilk
yazışmadan sonraki aşamalarda gerçekleştirilmesi daha uygundur.)
(İthalatçının ismi ve adresi)
Dear Mr. (İthalatçının ismi)
We are the exporters of (ürünün ismi) and would like to make ourselves and our products known to you. With this letter we are sending our company
brochure and product catalogue. They represent the range of quality and the specifications that we offer. Still we have customers in your country and in the
enclosure, you will fınd a list of the companies with whom we already do business.
I shall be in your country on (tarih) and my intention to stay there is about a week. I would like to visit you at your office during my stay and I would appreciate to learn when it could be convenient for you.
I look forward your confirmation and to meeting you soon
Yours sincerely
(İhracatçının ismi)
Enclosure:
The list of companies,
Brochure and Product Catalogue
(şayet isim bilinmiyorsa “Dear Sirs” kullanılabilir)
(Mektubun amacının açıklanması)
(Konu hakkında detaylı bilgi verilmesi)
(Gelecekte gerçekleştirilecek olaylar hakkında bilgi verilmesi)
(İthalatçı Firmanın ismi ve adresi)
Sayın (İthalatçının ismi)
Biz (ürünün ismi) ihracatçısıyız ve size kendimizi ve ürünlerimizi tanıtmak istiyoruz.
Bu mektup ile birlikte size, firma broşürümüzü ve ürün kataloğumuzu gönderiyoruz. Bunlar, size sunduğumuz kalite ve ürün özelliklerini temsil
etmektedir. Halihazırda ülkenizde müşterilerimiz bulunmaktadır. Ekte bizimle iş yapmakta olan firmaların bir listesini bulabilirsiniz.
Ben (tarih) tarihinde ülkenizde bulunacağım ve ülkenizde (süre) kalmak niyetindeyim. Orada bulunduğum süre içinde sizi ziyaret etmek istiyorum.
Sizin için uygun olan zamanı bana bildirmenizden dolayı memnuniyet duyacağımı belirtirim.
En yakın zamanda görüşmek üzere teyidinizi
bekliyorum.
Saygılarımla,
(İhracatçının ismi)
Ek:- Firma Listesi,
- Broşür ve Ürün Kataloğu
(şayet isim bilinmiyorsa “Dear Sirs” kullanılabilir)
(Mektubun amacının açıklanması)
(Konu hakkında detaylı bilgi verilmesi)
(Gelecekte gerçekleştirilecek olaylar hakkında bilgi verilmesi)
İhracatçıların ithalatçılara mektup yazarken dikkat etmeleri gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Bir iş mektubu yazılırken öncelikle nelerin ifade edilmek
istendiği düşünülmeli ve mektup yukarıdaki örneklerde gösterilen şekle benzer tarzda hazırlanmalıdır. Mektup ana hatlarıyla oluşturulduktan sonra her aşamasında nelerin ifade edileceği belirlenmelidir.
Başlangıç cümlesinde mektubun konusu ve amacı belirtilmelidir. İthalatçı mektubu okumaya başladığı zaman ihracatçının amacını hemen anlayabilmelidir. Mektubun amacı belirtildikten sonra konu hakkında daha detaylı bilgiler verilebilir. İhracatçı, satmak istediği ürün hakkında ayrıntılı bilgi vermeli ve ithalatçının konu hakkındaki tüm tereddütlerini gidermelidir. İthalatçı, bu ürünün kendisi için gerçekten faydalı olacağına ikna edilmelidir.
İhracatçı, kendisini ve satmak istediği ürünü tanıttıktan sonra, İthalatçının kendisi ile temasa geçmeyi kabul etmesi halinde, aralarındaki ticari ilişkide ne tür bir yolun izlenmesi gerektiği de mektubunda açıklıkla belirtilmelidir. Mektup, her açıdan ithalatçı için kolaylıkla okunulabilir ve tam olarak anlaşılabilir
nitelikte olmalıdır. Bunun için de cümle ve paragraflar basit ve kısa olarak kurulmalı,karışık ve uzun cümleleri kullanmaktan kaçınılmalıdır.
Bilgi Talebine Cevap
İthalatçı firma, firmanız hakkında bilgiyi çeşitli kaynaklardan (uluslararası tanıtım
kataloglarından, vermiş olduğunuz reklamdan, uluslararası ticari kuruluşlardan,
İGEME'den, vb.) almış olabilir ve sizden ürünleriniz ve fiyatlarınız gibi çeşitli
konularda bilgi talebinde bulunabilir.
(Talepte bulunan fırmanın isim ve adresi)
Dear
Thank you for your inquiry concerning (ürün ismi). 0ur brochure including the products in which you are interested, and our price list and the terms are enclosed.
Please let us know if there is any other way in which we can be of help.
Thanking you for your kind interest, we remain,
Yours sincerely,
(İmza)
(Talepte bulunan firma isim ve adresi)
Sayın
(Ürün ismi) konusundaki talebinize teşekkür ederiz. İlgi duyduğunuz ürünleri içeren tanıtım broşürümüz ve fiyat listemiz ilişiktedir.
Yardımcı olabileceğimiz herhangi bir husus olduğunda lütfen bizi bilgilendiriniz. İlginize teşekkür ederiz.
Saygılarımla,
(İmza)
Siparişin Kabulü
Dear
We wish to confirm the receipt of your order of (tarih) for theshipment of (ürün ismi).
Shipment will be made in accordance with the conditions of our offer dated (tarih).
We will have your order ready for delivery on (tarih).
Yours sincerely,
(imza)
Sayın
(Ürün ismi) sevkiyat ile ilgili (…) tarihli siparişinizi aldığımızı teyit ederiz.
Sevkiyat (….) tarihli teklifimizde yer alan koşullara uygun olarak yapılacaktır.
Siparişiniz teslimatı yapılmak üzere(….) tarihinde hazırlanmış olacaktır.
Saygılarımızla,
(imza)
Siparişin Reddi
Dear
We have received your order for shipment dated (tarih).
Unfortunately, we are not in a position to deliver your order since our entire production is sold out for the next (....) months.
We much regret not being able to meet your order, but will be in touch with you as soon as our stocks are available. Should you will us to do so?
Yours sincerely,
(imza)
Sayın
Sevkiyat talebinizi içeren (….) tarihli siparişinizi aldık.
Maalesef, şu anda siparişinizi teslim edebilecek durumda değiliz
çünkü önümüzdeki (......) ay için üretimimizin tümü satılmıştır.
Siparişinizi karşılayamamaktan ötürü üzgünüz ancak, stoklar
müsait olduğunda sizinle temasa geçeceğiz.
Saygılanmızla,
(imza)
Sipariş Yerine Getirilirken Yapılan Yazışmalar
Üretimin başladığını bildirme
Dear Mr. .......,
With reference to your order dated (tarih) for the shipment of (ürünün ismi) we
wish to inform you that the goods you ordered are in production and will be ready for
shipment by (tarih).
Yours sincerely,
(imza)
Sayın ......,
(.....) tarihli (ürün ismi) gönderilmesine ilişkin siparişlerinizle ilgili olarak, sipariş verdiğiniz malların şu anda üretilmekte olduklarını ve (.....)tarihine kadar gönderilmeye hazır olacaklarını size bildirmek isteriz.
Saygılarımızla,
(imza)
Sevkiyatın bildirilmesi
Dear Mr. ......,
We wish yo inform you that your order No .. dated ...... was shipped today.
The goods were shipped by truck through (şirket ismi) fob (fiyat).
We hope you will find this shipment satisfactory and we look forward to receiving your additional orders.
Yours sincerely,
(imza)
Sayın .....,
(.....) tarihinde (no) ile sipariş edilen mallar bugün sevkedilmiştir. Mallar (şirket ismi) aracılığıyla, TIR’la (fiyat)’a fob olarak sevkedilmiştir. Bu sevkiyattan memnun kalacağınızı umar, başka siparişlerinizi de bekleriz.
Saygılarımızla,
(imza)
Ödemenin gecikmesi durumunda bilgi yazısı
Dear Mr. ......,
Pursuant to your order dated (tarih), your goods were shipped on (tarih).
According to the terms agreed, payment should have been made (gün sayısı) ... . days after receipt of the shipment. However, we have not received the payment yet.
We, therefore, urgently request that you forward the sum of (ihracat bedeli döviz
tutarı) ....... . We await confirmation of payment.
Yours sincerely,
(imza)
Sayın ...... ,
(.....) tarihli siparişinizle ilgili mallar (.....) Tarihinde sevkedilmiş bulunmaktadır. Şartlarımıza göre, ödemenin sevkiyatın yapılmasından ..... gün sonra yapılması gerekiyordu, ancak henüz tarafımıza herhangi bir ödeme ulaşmamıştır.
Bu nedenle, acilen ........ tutarındaki parayı yollamanızı rica ediyoruz. Ödemeye ilişkin teyidinizi bekliyoruz.
Saygılarımızla,
(imza)
Reklam Verme
(Reklam Ajansı veya Dergiye)
İsim ve adresi
Dear Sirs,
(Şirket ismi) Company manufactures (ürün ismi) and is interested in expanding trade with importers in (ülke ismi).
As a large number of traders that deal in (ürünün ismi) subscribe to
(dergi ismi), we are also interested in advertising in this magazine. We should be grateful, therefore, if you could send us the necessary forms and information on prices for advertising space.
Thanking you in advance for your co-operation, we remain.
Yours sincerely,
(imza)
(Reklam Ajansı veya Dergiye)
İsim ve adresi
Sayın .......
(Şirket ismi) şirketi (ürün ismi) üretmekte ve (ülke ismi)'deki ithalatçılarla ticareti geliştirmek istemektedir. (Ürün ismi) ile uğraşan çok sayıdaki ithalatçı (dergi ismi) dergisine abone olduğundan dolayı, biz de bu dergiye reklam vermek istemekteyiz. Dolayısıyla, bize gerekli formları ve reklam yerlerinin fiyatları hakkında bilgi gönderirseniz müteşekkir kalırız.
İşbirliğinizden dolayı şimdiden teşekkür ederiz.
Saygılarımızla,
(imza)
Uluslararası Ticaret Fuarlarına Katılma İsteği
Katılmak İstenen Fuar
Fuar İdaresinin isim ve adresi
Dear Sirs,
As a producer and exporter of (ürün ismi), our company is interested in participacing in the (fuarın adı) on (tarih). We should be grateful if you would provide us the necessary forms for this purpose and any information you may have for participants. We would also be interested in receiving information on any governmental or private financial assistance programmes that may exist to help partícipants fromdeveloping countries.
Thanking you in advance for your interest, we remain,
Yours sincerely,
(imza)
Katılmak İstenen Fuar
Fuar İdaresinin isim ve adresi
Sayın Baylar,
(ürün ismi) üreticisi ve ihracatçısı olan firmamız (fuar ismi) Fuarı'na katılmayı düşünmektedir. Bu amaç için gerekli olan formları ve iştirakçiler için gerekli bilgileri bize temin ederseniz müteşekkir kalırız. Gelişmekte olan ülkelerin iştirakçilerine sağlanan kamu veya özel mali yardım programları hakkında bilgi almayı da istemekteyiz.
İlginize peşinen teşekkür ederim.
Saygılarımla
(imza)
Uluslararası Kuruluşlardan Bilgi Talebinde Bulunma
(Kuruluşun Adresi)
Dear Sirs.
(Şirket ismi) Company produces (ürün ismi) and is interested in expanding its exports of these items. The enclosed brochure will provide you with an indication of the type of our products. We should be grateful if you would send us information on the (ülke ismi) market for these products, together with a list of importers and any studies available on the subject.
Thanking you in advance for your assistance, we remain.
Yours sincerely,
(imza)
(Kuruluşun Adresi)
Sayın Baylar ,
(Şirket ismi) Şirketi (ürün ismi) üretmekte ve bu ürünlerin ihracatını geliştirmeyi istemektedir. Ekteki broşür size ürünlerimiz hakkında fikir verecektir. Bize bu ürünler için (Ülke ismi) piyasası hakkında bilgiyi, ithalatçılann listesi ve konıı hakkındaki mevcut çalışmalarla birlikte gönderirseniz müteşekkir kalırız. Yardımınız için şimdiden teşekkür ederiz.
Saygılarımla
(İmza)
Firma Profili
Name of the company : ............................................
Address : ............................................
Zip Code/City : ............................................
Tel : ................……………………
Fax : ................……………………
Tlx : ................……………………
1. WHO WE ARE?
Brief story of the foundation: (including date of establishment, export experience, etc.)
Responsible for export: Name: Title:
Legal Status: (Private, governmental, non-profit, co-operative, limited liability, etc.)
Bank references:
Value of assets:
Number of employees: Administration:
Production:
Total:
Size of factories, production and/or warehouse facilities:
Equipment: (list of exact models)
Representatives abroad: (names and addresses)
2. WHAT WE DO
Exporter
Manufacturer
Agent
Others
3. OUR FUTURE
Expansion Plans: (Investments, enlargement projects, includegovernment or other credits for expansion, etc.)
Firma Adı : .............................................
Adres : .............................................
Posta Kodu/Şehir : .............................................
Tel : ..................…………………..
Fax : ..................…………………..
Tlx : ..................…………………..
1. KİMLİĞİMİZ
Kuruluşun kısa tarihçesi: (Kuruluş tarihi, ihracat tecrübesi vb.)
İhracat sorumlusu: İsim: Görevi:
Kanuni Statüsü : (özel, kamu, kar amaçlı olmayan, kooperatif,
sınırlı sorumluluk vs.)
Banka referansı:
Varlıkların değeri :
İş yerinde çalışanların sayısı : İdare :
Üretim :
Toplam :
Fabrikanın büyüklüğü, üretim ve/ veya depolama olanakları:
Teçhizat: (Tam modellerin listesi)
Yurtdışındaki temsilcilikler: (isim ve adresler)
2. YAPTIĞIMIZ İŞ
İhracatçı
İmalatçı
Acenta
Diğerleri
3. GELECEĞİMİZ
Büyüme planları: (Yatırımlar, tevsi projeleri, büyüme için kamu ve diğer krediler vs.)
Mektuplarda Yeralabilecek Cümle Kalıpları
İhracatımızın diğer ülkelerdeki ithalatçılarla olan ticari ilişkileri esnasında yapmaları gereken karşılıklı yazışmalarda örnek olarak yararlanabilecekleri başlıca mektup metinleri bu çalışmada oluşturulmaya çalışılmıştır. Ancak ihracatçıların, kendi satmak istedikleri malın özelliklerine, kendi özel durumlarına göre söz konusu mektup metinlerinde değişiklikler yapmaları gerekmektedir. İthalatçı ile sık sık yüz yüze görüşme olanağı bulamayan ihracatçılar için özellikle ticari yazışmaların önemi oldukça fazladır. Unutmamak gerekir ki, ithalatçı ile karşılıklı yazışmalar yoluyla kurulacak iyi bir iletişim, ihracatta başarılı olmanın da temel koşullarından birisidir.
Bu çerçevede yazışmalarda kullanılabilecek cümle kalıpları aşağıda verilmiştir.
Bilgi isteğine karşılık teklifte bulunma
1) Size aşağıdaki teklifi yapmak istiyoruz.
1) We would like to make you the following offer.
2) Bilgi isteyen mektubunuza teşekkür eder, size aşağıdaki teklifi yapmak isteriz.
2) We thank you for your inquiry and wish to make you the following offfer.
Fiyat bildirme
1) Fiyatlarımızın tümü ilişikteki fiyat listesinde belirtilmiştir.
1) Our prices are all quoted in the enclosed price list.
2).. . . tarihli bilgi isteyen mektubunuza cevap olarak aşağıdaki fiyatları veriyoruz
2) In reply to your inquiry of. . we quote the following prices.
3) Fiyatlanmıza ambalajlama dahildir. (dahil değildir.)
3) Our prices (do not) include packing.
4) Fiyatlarımıza sigorta dahildir. (dahil değildir.)
4) Our prices (do not) include insurance.
5) Fiyatlarımıza ambalajlama, sigorta ve navlun dahildir.
5) Our prices include packing, insurance and freight.
6) Fiyatlanmız aşağıda görüldüğü gibidir:
6) Our prices are to be understood as:
6a) Fabrikadan teslim (fiyatı)
6a) from factory, ex-factory, ex-works, ex-mill
6b) Fabrika teslimi ambalajlama dahil
6b) from factory inclusive packing (container, sea-worthy, etc.)
6c) Vagonda teslim
6c) f.o.r. (free on rails)
6d) Geminin bordasında teslim
6d) f.a.s. (free alongside ship)
6e) Kamyonda teslim
6e) f.o.t. (free on truck)
6f) Eve/işyerine teslim
6f) free house/office
6g) ... (tren) istasyonunda teslim
6g) free (railroad) station...
6h) .. limanda teslim
6h) free harbor ...
6i) Fiyat ve navlun
6i) c. & f. (cost and freight)
6j) Fiyat, sigorta ve navlun
6j) c.i.f. (cost, irısurance, freight)
6k) Fiyat, sigorta ve navlun, gümrük masrafları hariç
6k) c.i.f. without customs charges (cost, insurance, freight without customs charges)
6l) Fiyat, sigorta ve navlun, gümrük masrafları dahil
6l) c.i.f. with customs charges
6m) Fiyat, sigorta, havayolu taşıma ücreti
6m) c.i.f air freight
6n) Fiyat, sigorta, navlun ve komisyon)
6n) c.i.f. (cost, insurance, freight and commission)
6o) Paketlenmiş
6o) Packed (crated)
6p) Depoda teslim
6p) Free warehouse
Teklifin geçerliliği
1) Fiyatlarımız ... . tarihine kadar geçerlidir.
1) Our prices are valid until...
2) Fiyatlarımız ancak bugünkü hammadde fiyatlarında değişiklik olmadığı takdirdegeçerlidir.
2) The prices are valid only if the current prices of raw materials do not change.
3) Bu teklifinize. . hafta süreyle bağlı kalacağız.
3) We will adhere to this offer for ... weeks.
4) Faturayı sevkiyat yapıldığı tarihteki fiyatlar üzerinden düzenleyeceğiz.
4) We will invoice you at prices in effect on the day of shipment.
Kalite ve garanti
1) Ürünlerimiz fabrika çıkışından önce dikkatli bir kalite kontrolünde geçirilmektedir.
1) Our products are carefully tested to irısure quality before they leave the factory.
2) Kaliteleri yüksek olduğundan ürünlerimiz dış piyasalarda çok aranmaktadır.
2) As a result of their high quailty, our products are in great demand in export markets.
3) Makinelerimize... yıllık garanti veriyoruz.
3) We give a ... year guarantee on our machines.
4) Ürünlerimizin tümü garanti belgeriyle teslim edilmektedir.
4) All our products are delivered with a certificate of guarantee.
5) Hatalı parçaları teslimattan sonra.. aya kadar ücretsiz olarak değiştirmeyi garanti
ediyoruz.
5) We guarantee the replacement of defective parts at no cost up to ... months after delivery.
Ambalajlama
1) Mallarımızın ambalajlanması şöyledir:
1) Our goods are packed in:
1a) Sandıklar
1a) Crates
1b) Konteynerler
1b) Containers
1c) Variller
1c) Barrels
1d) Mukavva
1d) Cartons
1e) Sepetler
1e) Baskets
1f) Balyalar
1f) Bales
1g) Paletler halinde
1g) Crates on pallets
2) Ambalajlama giderleri fiyata dahildir.
2) Packing charges are included in the price.
3) Ambalajlama giderleri fatura edilecektir.
3) Packing charges will be invoiced.
4) Sandıklar iade edilemeyebilir.
4) Crates may not be returned.
5) Boş sandıklan iade ettiğiniz taktirde fatura edilmiş ambalajlama giderlerinin yarı tutarı geri ödenecektir.
5) We allow you half of the invoiced amount for packing if you returrı the empty crates.
6) Ambalajlama, talimatlarınıza kesin bir biçimde uyularak yapılacaktır.
6) We will pack precisely in accordance with your instructions.
7) Ambalajlamamız uzun yol sevkiyatına uygundur.
7) Our packing is well suited for long distance shipments.
Teslim süresi
1) Malları derhal teslim edebiliriz.
1) We can deliver the goods right away.
2) Teslimat gelecek hafta sonuna kadar yapılabilir.
2) Delivery can be made by the end of next week.
3) En erken bir ay sonra teslimat yapabiliriz.
3) Our earliest delivery would be in one month.
4) Teslimat için belirttiğiniz tarihi teyit ederiz.
4) We confirm your specified date for delivery.
5) Kesin bir teslim tarihi vaat edemeyiz.
5) We cannot promise a definite delivery date.
6) Mallan üretmemiz için ... güne ihtiyacımız vardır.
6) We will need ... days to manufacture the goods.
7) Mümkün olan en kısa zamanda teslim edebilmek için elimizden geleni yapacağız.
7) We will do all we can to deliver as soon as possible.
Uluslararası Kısaltmalar ve Karşılıkları
Kısaltma İngilizce karşılığı Türkçe karşılığı
A.A. Always Afloat Daima yüzer halde
a.d. Ante diem/before date Gününden önce/vadesi gelmiş
A.F. Advance Freight Peşin avans navlun
A.H. After Hatch Kıç ambar ağzı
A.P. Additional Premium Ek prim
a/c Account Hesap, hesaba
A/C Account current Cari hesap
A/d After date Vadesinden sonra
a/s
(ekonomi) At sight İstatistik pozisyonu / Madde
A/S (deniz
taşıma.) Alongside Bordada
A/S (ticaret) Account Sale Satış hesabı
A/S
(bankacılık) Account Sales/After sight Satış hesabı/Görüldükten sonra
A/V Ad valorem Kıymet üzerinden
Acc Accepted,Acceptance Kabul edilmiştir, kabul
ad/advt Advocate Avukat
Afft. Affidavit Yeminli yazılı ifade
aflt. Afloat Yüzer halde
AI First class 1. sınıf
Alt. Alternate Yedek/Vekil
amt. Amount Miktar
an. Anno Yılda
Anch. Anchorage Demir yeri
arbtn./
arbtror Arbitration/Arbitrator Tahkim (arbitraj)
art. Article İstatistik pozisyonu / Madde
assd. Assessed Tahakkuk etmiş
Assigt. Assignment Devir, temlik
Assn. Association Dernek, birlik
Att. Gen. Attorney General Başsavcı
att.At.,/ Atty. Attorney Vekil/Dava vekili
awb Airwaybill (Hava) konşimento
B.B. Bill Book Borç senedi defteri
B.B.B. Before Breaking Bulk Yükü (dökme) boşaltmaya
başlamadan önce
b.d.
(bankacılık) Bills discounted/Bank draft İskonto edilmiş senet/ Bankakeşidesi
B.D. Bar Draught Sığlıkta gerekli minimum su çekimi
B.D.I. Both Dates Inclusive Her iki tarih dahil
B.E. Both ends, at both load/discharge ports
l. küpeşteler, 2.yükleme/boşaltma limanları
B.O.T. Board of Trade Ticaret Heyeti
b.p. By procuration (power ofattorney) Vekaleten imzaya yetkili
B.U. Buyer's option Alıcı opsiyonu
B/C Bills for collection Tahsile verilen senetler
B/Ch. Bristol Channel Bristol kanalı
b/d Broughtdown Nakil yekün
B/E Bill of Exchange Poliçe, ciro ile devrolunan
kıymetli evrak
B/G Bonded goods Gümrüğü ödenmemiş transit
mal
B/H Bil1 of Health/Bulkhead Sağlık sertifikası/Dökme yük
için gerekli düşey bölme
B/N Banknote Banknot
B/P
(bankacılık) Bills payable Borç senedi
B/P (ticaret) Bill payable Ödenecek senetler
B/R Bills receivable Alacak senedi
B/S (deniz taşıma) Bill of Sale Gemi mülkiyetini devreden vesika
B/T Berth terms Yükleme ve boşaltma kuralları
B/S (b.s) Bill of Sale/Balance Sheet Satış faturası/Bilanço (bankacılık)
bal. Balance Denge
Bd. Bond Tahvil
Bds. Boards Tahta, mukavva
bkpt. Bankrupt Müflis
bre. Barrel Varil
Bs/c Bills of collection Tahsil senetleri
c Currency/Cents/Case/ Para/Sent/Durum
C and D Collection and Delivery Senet tahsili ve teslim
C. B. Cash Credit Para olarak verilen kredi
C. div. Cumulative dividend Birikmiş temettü
C.a.D. Cash against documents Vesaik mukabili ödeme
C.b.d. Cash before delivery Teslimden önce ödeme
c.d. Cash discount/Certificate of deposit Kasa iskontosu Teminat makbuzu
C.F. Cost and Freight Mal Bedeli ve Navlun
C.G. Coast Guard Sahil koruma
C.G.A. Cargo's proportion of General Average Büyük avaryadan yükün hissesine düşen
C.H. Custom House Gümrük Dairesi
C.i.a. Cash in advance Peşin para
C.I.F. Cost, Insurance, Freight Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun
C.I.F.c.and
I.
Cost insurance, Freight,
Commission and Interest
Mal Bedeli, Sigorta, Navlun, Komisyon ve Faiz
C.L. Carload Lot Alıcının bulunduğu istasyona teslim
C.O.D. Cash on Delivery Teslimat anırıda öderne
C.O.P. Custom of the Port Liman teamülü, usulü
C.o.S. Cash on shipment Sevkiyat anında peşin
C.P.D. Charterers Pay Dues Vergi, rüsum gemi kiralayana ait
c.r. Current rate Cari kur
c.r.m. Cash by return mail/Cash on
receipt of merchandise Dönüş postası geldiğinde ödenecek/emtia alındığında ödenecek
c.r.s. Cash by return steamer Geminin dönüşünde
c.w.o. Cash with order Sipariş verildiğinde ödeme
C/A Capital account Sermaye hesabı
c/f Carried forward Nakli yekün
C/H Clearing House Takas Dairesi
c/m Certificate of manufacture İmalat belgesi
C/n Certificate of Origin Menşe Şehadetnamesi
C/N (ticaret) Credit Note Alacak dekontu
C/N (bankacılık) Credit Note Kredi dekontu
c/o Care of/Cash order Aracılığı ile (eliyle) Peşin para ile sipariş
C/P Charter Party Gemi kira kontratı Carr.pd.
(cge.pd.) Carriage paid Taşıma ücreti ödenmiş
cash b/I Cash against bill of lading Konşimento karşılığı peşin ödeme
Cash. Cashier Kasiyer, veznedar
cd. Sl Conditional sale Şartlı satış
ch.ppd. Charges prepaid Önceden ödenen masraflar
chq. Cheque Çek
cl.b/l Clean bill of lading Temiz, eklentisiz konşimento
cld. Cleared İlişkisiz
Coll. Collect/collection Senet tahsili/tahsil etme
Conf. Confirm/confirmed Teyit/teyitli
Cons.cert. Consular certificate Konsolusluk sertifikası
ctf. Certified/certificate Tasdikli/sertifika
Ctge. Cartage Nakliye Ücreti
curr. Current/Currency Cari/Para
D / D Demand Draft Görüldüğünde ödenecek poliçe
D / N Debit Note Borç Dekontu
D.1/2 D. Despatch half Demurrage Surastarya yarısı kadar dispeç
D.a.
(bankacılık)
Documents against
acceptance Vesaik mukabili kabul
D.a.d. Documents against
discretion of collecting bankTahsilatı yapan bankanın takdiri karşılığında vesaik
D.A. (ticaret) Deposit account Mevduat hesabı
D.A.F. Delivery at Frontier Hudutta teslim
d.b.k. Drawback Gümrük resmi iadesi, reddi rüsum.
d.d.o. Despatch Discharging only Yalnız boşaltmada dispeç
D.F. Dead Freight ÖIü navlun, Pişmanlık navlunu
D.L.O. Despatch Loading Only Yalnız yüklernede dispeç
D.P.B. Deposit pass-book Mevduat cüzdanı
d.s. Days after sight İbrazından sonraki günler
D.W. Dead Weight Geminin toplam ton ağırlığı
D.W.C.C.C. Dead Weight Cargo Carry
Capacity Gemiyi ortalama çektiği su hattına kadar batırabilecek yük ve bu yükü taşıma kapasitesi
d/a Days after acceptance Kabulden sonraki günler
D/A (ticaret) Documents against Acceptance Kabul karşılığı vesaik
D/D Demand draft İbrazında ödenecek poliçe
D/N Debit note Borç dekontu
D/O Delivery Order Teslimat emri
D/P Documents against Payment Ödeme karşılığı vesaik
D/r Deposit receipt Teminat makbuzu
D/y Delivery Teslimat
deb. Debit Borç zimmet
Decl. Declaration/Declared Beyanname/deklare edilmiş
Deft. Defendant Müdafı, savunucu
Depr. Depreciation Amortisman
dft. Draft Poliçe/kambiyo senedi
dft/a. Draft attached Poliçe eklennıiş
dft/c Clean draft Belgesiz poliçe
Dis. Discount İskonto, indirim
Distr. Distribute/Distributor Dağıtma/Distribütör
Div. Dividend/Division Temettü/Taksim
do Ditto Aynı, aynen
Dr. Drawer Keşide eden
ds dft Sight draft/Date draft İbrazından ödenecek poliçe/vadeli poliçe
e.and o.e Errors and omissions
excepted Hata ve noksanlar hariç
e.e. Errors excepted Hata1ar hariç
E.P.D. Excess Profit Duty Olağanüstü Kazanç Vergisi
E.T. A. Expected Time of Arrival Geminin tahmini varış tarihi
E.T.D. Expected Time of Departure Gemirıin tahmini ayrılış tarihi
ea Each Her; beher
encl. Enclosure Ekleri
end. Endorsed/endorsement Ciro edilmiş/ciro
ex. Exchange Kambiyo/Döviz kuru/ Borsa
Ex. int. Ex interest Faiz hariç
Ex.d.(
ex.div.) Ex dividend (um) Kar hissesi olmadan,
temettüsüz
exl. Exclusive, excluding Hariç, rnüstesna
EXQ Ex Quay Rıhtımda teslim
Ex Works İşyerinde teslim
Ex factory Fabrikada teslim
Ex warehouse Depoda teslim
F.A.C. Fast As Can Mümkün olan süratle
F.a.q. Fair average quality Uygun ticari kalite
F.A.S. Free Alongside Ship Geminin yanında teslim
F.and.D. Freight and Demurrage Navlun ve sürastarya
f.b. Freight bill Navlurı senedi faturası
F.d. Free discharge Boşaltma masrafları gemiye ait olmaksızın
F.g. Fully good Tamamen iyi kalite
f.i.a. Full interest admitted Kabul edilmiş tam faiz
f.i.b. Free into bunkers Ambara teslim
F.I.O. Free In and Out Taşıyıcının yükleme ve boşaltma giderleriyle ilgisi yoktur.
F.I.O.S. Free In and Out, Stowed Bkz. F.I.O. ve istif giderleriyle ilgisi yoktur.
F.I.O.S.T. Free In and Out, Stowed and Trimmed
Bkz. F.I.O.S. ve tanzim
giderleriyle ilgisi yoktur.
f.o.c. Free of charge Ücretsiz
f.o.l. Free of interest Faizsiz
F.O. Firm Offer Kat'i teklif, Bağlayıcı teklif
F.O.B. Free On Board Gemi bordasında teslim
F.O.R. Free On Rail İstasyon rayında teslim
F.O.T. Free On Truck Vagonda teslim
f. p. Fully paid Tümüyle ödenmiş
F.P. Floating (open) policy Serbest (açık) poliçe
F.T. (deniz taşıma) Freight ton
224O (veya 2OOO) libre ağırlığında hacim birimi navlun ton-1.O16 kg.
F.T. (deniz taşıma) Free of Turn Yanaşma yeri olsun, olmasın gemi varışındarı sonra astorya günleri sayılır.
F.T. (deniz taşıma) Full Terms Tüm komisyon veya indirimler navluna dahildir.
F.T.W. Free Trade Wharf Serbest Ticaret Limanı
f.x. Foreign exchange Döviz
fr.fwrd. Freight forward Navlun vadeli
frt. coll. Freight collect Navlun tatısil edilecek
frt.pp. Freight prepaid Navlun peşin ödenmiş
FRT. Freight Navlun
g r. Gross Brüt
G.M.B. Good merchantable brand İyi kalite
G.R.T. Gross Register Tonnage Sicile kayıtlı gros ton
gr. wt. Gross weight Brüt ağırlık
Gtee. Guarantee Garanti, teminat
Gtee.(gtd ). Guarantee/Guaranteed Garanti/garanti edilmiş
H.O. Head Office Merkez (büro)
H.P. Horse Power Beygir gücü
H.W.M. High Water Mark Yüksek su çizgisi
hrs. Hours Saat
İ. B. Invoice Book Fatura defteri
I.O.U. I owe you Size borcum, borç senedi
I/c In charge of Görevli, nezaretçi olarak
I/F Insufficient funds Yetersiz karşılık, fon
İ/F Insufficient funds Yetersiz karşılık
I/I Indorsement irregular Gayri muntazam ciro
Incl. Included, inclusive Dahil edilmiş, dahil
Inst. Instant (present month) Cari ay
Irr. Irredeemable İtfa edilemez (gayri kabulürücu)
j.a. Joint account Müşterek hesap
L.a. Letter of advice İhbar mektubu
L.b. Long bill Uzun vadeli senet
L.B. Life Boat Can Filikası
L.C.D. Telegram Country Destination Telgraf gönderildiği ülke dilinde
L.C.O. Telegram Country Origin Telgraf-çekildiği (gönderen) ülke dilinde
L.h. Letter of hypothecation İpotek mektubu
L.H. Lower Hold Dip ambar
L.O.A. Length Overall Geminin tam boyu
L/C Letter of Credit Akreditif
L/D Letter of deposit Rehin senedi
Led. Ledger Defterikebir
Liq. Liquidation,1iquidated/liquid Tasfiye, tasfiye edilmiş/ likid
Ltd. Limited Sınırlı
m.d. Months date/months after Ayın tarihi/tarihten sonraki
date aylar
M.I.P. Marine Insurance Policy Deniz sigortası poliçesi
M.O. Money Order Havale emri
M.O.L.O.O. More or Less In Owner's
Option Çoğu/azı armatör opsiyonunda
m.p. Months after payment Ödemeden sonraki aylar
m.s. Months after sight, months
sight İbrazından bir ay sonra
M/R Mate's Receipt Ordino Yükleme ordinosu
Marg. Margin Marj
mat. Maturity Vade
Mem. Memorandum Muhtıra
mtg.(mort). Mortgage Rehinli
mth. Month Ay
N.A.A. Not Always Afloat Daima yüzer halde değil
n.d. Not dated Tarih konmamış
N.O.R. Notice of Readiness Hazırlık Mektubu
n.o.s. Not otherwise stated, not
otherwise specified Aksi ifade edilmemiş ise
n.p. Net proceeds Net hasılat, gelirler
N.R.T. Net. Register Tonnage Net tescil tonu
n/a No account Hesabı yok
n/e. Not exceeding Geçmeyecek
n/f. no funds Karşılıksız
natl. National Ulusal
neg. Negotiable Ciro ve devredilebilir
Net Terms Free of Charterer's
Commission Kiralayan komisyonu hariç yükleme/boşaltma masrafları gemiye ait değil.
o.d. on demand/overdraft Talep halinde/Kredi Limitini aşma
o.p. Open policy Açık poliçe
O.R. Owner's Risk Armatör riskinde
o.s. Outstanding Kapanmamış (hesap)
O.S.D. Open Shelter Decker Açık barınak güverteleri
O.S.P. One Safe Port Emin bir liman
O/a. On acceptance/ On account Kabul halinde/namına, hesabına
o/c. Overcharge Fazla masraf yükleme
O/o. Order of Emrine
on cons. On consignment Konsiye olarak
o.p.o One price only Tek fıyat
opt. Option, optional Opsiyon, opsiyona bağlı
P.A. Power of Attorney/ Private
account Vekaletname/Özel hesap
p.and l. Profit and loss Kar ve zarar
P.B. Pass Book Tasarruf Cüzdarıı
P.O.C. Port of Call Uğranılacak liman
P.O.R. Port of Refuge Sığınılacak liman
P/N (p.n.) Promissory note Emre yazılı senet
pchs. Purchase Satınalma
per.pro. Per procuration Vekaleten imzaya yetkili
prem. Premium Prim
Q.O.O. Quantity in Owner's Option Miktar armatör opsiyonunda
R.d. (deniz taşıma.) Running days Astarya günlerinde tatiller dahil sayılan günler
r/a. (R.A.) Refer to acceptor Muhataba rnüracaat
R/C Re-credited Tekrar kredi verilmiş
r/d
(bankacılık) Refer to drawer Keşideciye müracaat
r/e Refer to endorser Cirantaya müracaat
rem. Remit, remittance Para transferi, havalesi
rept.( recpt.) Receipt Makbuz
Rev. Revision Tashih, revizyon
Rev. A /C . Revenue account Gelir hesabı
s, p. Supra under protest Senedi protesto ettikten sonra kabul etme, protestolu senet
S.B. Sales Book Satış Defteri
S.C. Salvage charges Kurtarma masrafları
S.F. Stowage Factor İstif faktörü
S.H.E.X. Sundays and Holidays Excepted Pazar ve tatiller hariç
S.H.I.N.C. Sundays and Holidays
Included Pazar ve tatiller dahil
S.O.L. Shipowner's Liability Armatör yükümlülükleri
S.P.A. Sundry Persons' account Muhtelif şahıs hesabı
S.W. Shipper's Weights Yükleyici (sevkiyat) ağırlıklan
s/a . Subject to approval Onaya bağlı
s/d b/ L Sight draft with bill of lading attached Konşimento eklenmiş ibrazında poliçe
S/N Shipping Note Sevkiyat bildirisi
Supt. Superintendent Şef, yetkili memur
Sy. Drs. Sundry debtors Muhtelif borçlular
Sy.Crs. Sundry Creditors Muhtelif alacaklılar
T.B. Trial Balance Mizan
T.D. Tweendeck Gladora
t.m.o. Telegraphic money order Telgrafla para havalesi
T.O. Turnover Ciro
t.r. Trust receipt Zilyetlik makbuzu
t.t. Telegraphic transfer Telgrafla para havalesi
T/C Time Charter Zamanla sınırlı gemi kira1ama sözleşmesi
tar. Tariff Gümrük tarifesi
ult. Ultimo, last month Geçen ay
V.o.p. Value as in original policy Kıymet (değer) orjinal poliçedeki gibi
V/A Voucher attached Vesika, senet etkili
W.A. With Average Avarya dahil
W.B. Water Ballast Boş gemiye denge arttırmak için alınan safra
W.I.B.O.N. Whether in Berth or Not Yanaşmış olsun veya olmasın
W.S.(RED) Rates, Extras and
Demurrage per World Scale
Fiat, ekstra ve sürastarya
uluslararası ölçülere göre
W.V.N.S. With Vessels Natural Segregations Yükün geminin doğal şekline göre ayırılıp, yerleştirilmesi
W.W.D. Weather Working Days Hava şartları uygun çalışma günü
w/m Without margin Marjsız
w/w Warehouse warrant Antrepo makbuzu
whf. Wharf Rıhtım
wholes. Wholesale Toptan satış
x.in. Ex interest Faizsiz

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder